หน้าแรก

กำหนดการ การรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) สามารถดูรายชื่อ วัน เวลา ที่จะต้องมารายงานตัวได้ในลิ้งต่อไปนี้
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่